Departments  >>   Management  >  Faculty    
 
Dr. A. N. Jha

 

 
Dr. Pranab Kumar

 

 
Dr. (Mrs.) Mili Dutta (Dey)

 

 
Dr. Tanmoy Kr. Banerjee

View Complete Profile

 

 
Dr. J. Bhagat

 

 
Dr Soumitro Chakravarty

 

 
Mr. Amitabh Chandan

 

 
Mr. Satrajeet Choudhury

 

 
Dr. Anish Haider

 

 
Dr. Ashutosh Mishra

 

 
Dr. Somnath Mukherjee

 

 
Dr. Pradeep Munda

 

 
Ms. Anupma Sahai

 

 
Dr. S. N. Sahodeo

 

 
Dr. Arun Kr. Singh

 

 
Dr. Avinash Kr. Sinha

 

 
Dr. Abhaya Ranjan Srivastava

 

 
Mrs. Swati Priyadarshini